اين درس دانشجويان مهندسی مخابرات را با پايه های لازم برای درک و استفاده علمی و عملی از آنتن های پيشرفته آماده می­سازد. دانشجويان قادر خواهند بود، يک مساله داده شده آنتن را فرمول­بندی کنند و مشخصه­های آنتن را بدست آورند. روش های رياضی و تحليلی برای حل مسايل گوناگون آنتن ها در اين درس ارائه می شود تا دانشجويان با موضوعات پيشرفته در زمينه مهندسی آنتن آشنا شوند.