درس ابزار­دقیق به منظور آشنایی و استفاده از حسگرها و عملگرهای متداول در صنعت و چگونگی بکارگیری آن در حلقه های کنترلی ارائه شده است. انتظار می‌رود دانشجویان بعد از گذراندن این درس، ضمن آشنایی عمیق‌تر با حسگرهای صنعتی، به صورت عملی نیز بتوانند از آن­ها استفاده کنند.